Ochrana osobních údajů

Členové Skupiny YD, tedy zejména společnosti YD Capital a.s., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 086 70 994, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25363; YD Real Estate s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 086 76 143, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 332054; YD Technologies s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 086 76 356, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 114814; YD Financial Services s.r.o., se sídlem Studentská 819/5, 625 00 Brno, IČ 086 76 259, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 114813; YD Home s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 089 39 934, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 333837; YD Invest s.r.o., se sídlem Studentská 819/5, 625 00 Brno, IČ 089 39 993, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 116172; YD Finance s.r.o., se sídlem Studentská 819/5, 625 00 Brno, IČ 089 40 011, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 116173; YD Real Estate Alfa s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 09257594, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 333388; YD Real Estate Finance a.s., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 09458760, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 25638; YD Help4you s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 11645105, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 352302; Just Right Recruitment, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 09458760, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 336497 (dále jen jako „Skupina YD“) jako správce osobních údajů uživatelů jejích webových stránek a především jejích klientů prostřednictvím tohoto textu informuje o rozsahu shromažďování osobních údajů, jejich zpracování a ochraně a o zásadách ochrany soukromí. Skupina YD chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás klíčové.

V JAKÉM ROZSAHU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Při využívání služeb našich dodavatelů a v rámci kontaktu s veřejností

Zpracováváme různé osobní údaje, jako jsou:

 • Jméno a příjmení
 • Obchodní firma
 • Rodné číslo, datum narození
 • Identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo právnické osoby
 • Kontaktní adresa, adresa trvalého pobytu, adresa sídla společnosti
 • Druh osobního dokladu a jeho číslo, podpis
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Číslo bankovního účtu případně jiné transakční údaje
 • jakékoliv další osobní údaje, které nám v rámci poskytování služeb nebo v komunikaci s námi subjekty údajů poskytnou
 • Údaje o pohybu subjektu údajů, zejména údaje o vstupu a odchodu subjektu údajů z našich prostor

Naše webové stránky nevyužívají soubory cookies.

Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od subjektů údajů.

Osobní údaje uchováváme výhradně na serverech společnosti nebo u našich důvěryhodných partnerů.

ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Skupina YD zpracovává vaše osobní údaje zejména za těmito účely:

 • Plnění smlouvy (Plnění smlouvy uzavřené se subjekty údajů, zejména plnění našich platebních povinností a komunikace se subjekty údajů. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, bez těchto údajů nejsme schopni plnit řádně uzavřenou smlouvu.)
 • Plnění zákonných povinností (Povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tzn. předávání osobních údajů orgánům veřejné moci v souladu s příslušnou legislativou. Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem, bez těchto údajů nejsme schopni řádně plnit zákonné povinnosti.)
 • Archivace a zajištění komunikace (Dokumenty týkající se smluvní spolupráce a komunikace se subjekty údajů obsahující údaje z komunikace budeme uchovávat po dobu smluvní spolupráce a nejdéle po dobu 3 let od jejího ukončení z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů a prokázání našich nároků zejména doložením minulé komunikace, smluvních závazků a záruk. Nejedná se o smluvní ani zákonný požadavek. Dále podle zákona o DPH musíme uchovávat daňové doklady od subjektů údajů po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění. Po uplynutí této doby jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely typu archivace či statistiky.)
 • Ochrana oprávněných zájmů Skupiny YD (v ojedinělých případech zejména pro účely vymáhání právních nároků Skupiny YD, na základě jejího oprávněného zájmu spočívajícího v zachování jejího dalšího fungování)
 • Ochrana vstupu do prostor Skupiny YD (Za účelem bezpečného a bezproblémového pohybu můžeme zpracovávat identifikační údaje a údaje o pohybu našich návštěvníků. Tyto údaje zpracováváme nejdéle 2 měsíce od poslední návštěvy, na základě našich oprávněných zájmů za účelem ochrany majetku Skupiny YD. Není Vaší povinností nám tyto údaje sdělit, jejich neposkytnutí však může mít za následek odepření přístupu do prostor Skupiny YD.)
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem, a to pouze v rozsahu, který je přiměřený daným okolnostem a výhradně pro stanovený účel anebo pro zákonný a slučitelný účel, přičemž tyto zásady se aplikují na každý z uvedených účelů.

Zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí, mimo území Evropské unie či do mezinárodních organizací. Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTUJEME

Skupina YD vaše osobní údaje poskytne pouze námi pověřeným zpracovatelům, kteří nám poskytují rozličné služby, např. účetní či daňové služby. Tito naši partneři v postavení zpracovatelů osobních údajů musí dodržovat povinnosti přísné důvěrnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a/nebo se smlouvami, které jsme s nimi uzavřeli. Našimi zpracovateli jsou zejména osoby a společnosti, které pro nás zabezpečují provozování kamerových a bezpečnostních systémů, doručování produktů, servisní služby, právní služby, vymáhání pohledávek, poskytování technických a IT služeb a jiné poradenské a konzultační činnosti. Seznam příjemců včetně zpracovatelů je dostupný na vyžádání na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dále Vaše údaje můžeme poskytnout jiným příjemcům, fyzickým i právnickým osobám, státním orgánům a jiným institucím, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým informacím, jejich použití, uchování a zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro dodržení příslušného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti státní správy, pro uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně prošetření jejich možného porušení, pro ochranu před poškozením práv, majetku anebo bezpečností naší společnosti, našich klientů či veřejnosti tak, jak to vyžadují anebo dovolují právní předpisy.

Vaše osobní údaje Skupiny YD poskytne vždy pouze v nezbytné míře pro naplnění účelu zpracování a pouze na základě odpovídajícího právního titulu zpracování. V zákonem stanovených případech může, resp. musí, některé osobní údaje předat např. orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci.

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Vaše osobní údaje bude Skupina YD zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou příp. danou zákony, a to např. po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností např. zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty.

Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou za účelem vymáhání našich oprávněných zájmů, řešení našich případných vzájemných sporů a vynucování plnění našich dohod.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu po různě dlouhou dobu. Obecně platí, že osobní údaje uchováváme a využíváme po dobu:

 • trvání obchodního vztahu s dodavatelem;
 • dalších 10 let od skončení obchodního vztahu z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů, zejména na uplatňování, obhajování a prokazování našich práv, zájmů, nároků, nejdéle však do namítnutí zpracování, při kterém práva a zájmy subjektů údajů převáží nad našimi oprávněnými zájmy;
 • 2 měsíce od jejich získání v případě údajů o návštěvách našich prostor;
 • vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře – po dobu nezbytně nutnou k vyřízení konkrétního požadavku.

JAKÁ MÁTE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právo na přístup k osobním údajům – právo získat informace, zda jsou vaše údaje zpracovávány, příp. získat kopii těchto údajů informace vyplývající z čl. 15 Nařízení. Pokud budete o tento přístup neodůvodněně, nepřiměřeně nebo opakovaně žádat, bude Skupina YD za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek příp. si vyhrazuje právo takovou žádost odmítnout (což platí obdobně i pro uplatňování dalších níže uvedených práv).
 • Právo na opravu a doplnění – kdykoliv můžete Skupinu YD požádat o opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné nebo neúplné. Oprava nebo doplnění bude provedeno bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz – vaše osobní údaje musí Skupina YD vymazat, pokud budou naplněny podmínky čl. 17 Nařízení, tedy pokud již nejsou potřebné pro účely zpracování, pokud svůj souhlas se zpracováním odvoláte a zároveň již nebudou existovat žádné důvody zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody zpracování, pokud je zpracování protiprávní nebo pokud to Skupině YD bude ukládat zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování – pokud budou naplněny podmínky čl. 18 Nařízení, tedy např. pokud vzniknou jakékoliv sporné otázky kolem zpracování vašich osobních údajů, bude je Skupina YD mít pouze uloženy a jakkoliv jinak je může do vyřešení sporných otázek použít jen s vaším souhlasem, případně z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo vznést námitku – můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu, tato námitka bude Skupinou YD vyhodnocena a bude vám následně sděleno, zda ji bylo vyhověno nebo že jsme námitku neshledali důvodnou a vaše údaje budeme dále zpracovávat. Po dobu vyřešení námitky bude zpracování vašich údajů omezeno. Pro účely přímého marketingu Vaše údaje nezpracováváme.
 • Právo na přenositelnost – pokud budete chtít, aby Skupina YD vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít práva na přenositelnost osobních údajů.
 • Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů Skupinou YD je v rozporu s Nařízením, nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost k některému z příslušných dozorových úřadů, zejména v členském státě Vašeho trvalého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel. +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.
 • Právo odvolat souhlas – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, může tento subjekt svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

V případě, že budete některé z výše uvedených práv chtít uplatnit, kontaktujte nás pomocí emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce od jejich obdržení.

Dále můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je orgánem dohledu nad zpracováním osobních údajů.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Vyhrazujeme si právo provádět změny těchto zásad, avšak pouze v takovém rozsahu, kdy nedojde k omezení vašich práv z těchto zásad, případně k němu dojde pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.12.2019.

Můžeme Vám
pomoci?

Kontaktujte nás

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google ochrana soukromí a smluvní podmínky.

YD Help4you s.r.o.

Na Poříčí 1071/17
110 00 Nové Město
IČO: 11645105
Zodpovědná osoba: Tadeáš Franc
Zapsáno v OR u Městského soudu v Praze sp. zn. C 352 302